top of page
celena perez, salon, hair, color
nikki smith, salon, hair, stylist
Celena Phelan

Owner / Cosmetologist

Nikki Smith
Cosmetologist
lodi, salon, jessica marino, hair
Jessica Marino
Cosmetologist
lodi, salon, hair, bree vargas
Bree Vargas
Cosmetologist
lodi, salon, lash, jennifer deshields
Jennifer DeShields
Lash Artist
lodi, barber, salon, mens hair, bonnie lincoln
Bonnie Lincoln
Cosmetologist
stephanie fuhrman, salon, hair, stylist
Stephanie Fuhrman
Cosmetologist
lodi, salon, hair, candace weisz
Candace Weisz
Cosmetologist
lodi, wedding, salon, stephanie wardrobe
Stephanie Wardrobe
Cosmetologist
bottom of page